Nyheter innen lønn- og personalområdet for 2019.

Ytelser fra andre

Arbeidsgiver skal fra 01.01.19 rapportere, trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift av alle fordeler og ytelser som de ansatte mottar fra tredjepart. Dette krever at arbeidsgiver får opplysninger om slike ytelser fra både tredjepart og den ansatte. Ytelsen rapporteres i a-meldingen.

Rimelige personalrabatter

Verdien av personalrabatter skal fastsettes med utgangspunkt i omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet. Rabatten kan ikke overstige 50 % av omsetningsverdien på den enkelte vare eller tjeneste. En øvre beløpsgrense for samlet verdi av rabatter gjennom året er foreslått til kr. 7.000,-.

Overtidsmat

Det er innført skattefritak for måltid dekket av arbeidsgiver dersom arbeidstaker arbeider sammenhengende minst 10 timer. Skattefritaket gjelder inntil en beløpsgrense på kr. 200 pr. måltid.

Digital inntektsmelding

Digital inntektsmelding er innført fra 01.01.19 for sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, pleiepenger, omsorgspenger og opplæringspenger. 

Ny beregningsmåte på sykepengegrunnlaget

Fra 01.01.19 skal sykepenger beregnes etter gjennomsnittlig arbeidsinntekt som er rapportert til a-melding i en nærmere bestemt periode før arbeidstaker ble arbeidsufør:

  • De tre siste kalendermåneder før arbeidstaker ble arbeidsufør
  • I arbeidsforhold som har vart kortere enn tre måneder før arbeidsuførheten skal dette kortere tidsrommet legges til grunn.
  • Der arbeidstakeren har fått varig lønnsendring i løpet av eller etter beregningsperioden, men før arbeidsuførhetstidspunktet, skal tidspunktet etter lønnsendringen legges til grunn.

Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2019

Både statens reiseregulativ og trekkfrie satser er endret fra 01.01.19. Dette betyr at statens satser og de skattefrie satsene ikke lenger er fullt ut samkjørte. En del satser i statens reiseregulativ vil inneholde en trekk og skattepliktig andel. Det er hva som er avtalt i den enkelte bedrift som avgjør hvordan arbeidstakers utlegg skal kompenseres. Dette fremgår gjerne i bedriftens personalhåndbok.

Har du spørsmål

Har du spørsmål rundt endringene og hvilke virkninger dette har for din bedrift?

Kontakt

Ta kontakt med oss hos Melhus Regnskap AS. Vi har god kompetanse på lønn og HR-tjenester.